Regulamin zajęć grupowych

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH
AKADEMII POWER! TENIS

 1. Zajęcia grupowe odbywają się według ustalonego harmonogramu. Aktualny plan zajęć, terminy zawodów i inne informacje mające znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Akademii przekazywane są uczestnikom w trakcie zajęć, są wywieszone na tablicy informacyjnej klubu oraz mogą znajdować się na stronie internetowej Akademii.
 2. Udział w zajęciach Akademii zobowiązuje uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego (we własnym zakresie) do systematycznej aktualizacji badań lekarskich u lekarza sportowego, potwierdzających możliwość uczestnictwa uczestnika w zajęciach
 3. Uczestnik/Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek poinformowania o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych lub innych mających wpływ na udział uczestnika w zajęciach sportowych. W przypadku nie poinformowania o takim stanie rzeczy, Akademia Power Tenis jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody u uczestnika zajęć.
 4. Uczestnicy lub ich opiekunowie ustawowi mają obowiązek zgłoszenia trenerowi/instruktorowi złego samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających miejsce podczas treningów, zawodów, oraz czasowej niezdolności do udziału w treningach.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przed i po zakończeniu zajęć. Akademia nie zapewnia opieki po zakończeniu zajęć od momentu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom.
 6. Za rzeczy uczestników pozostawione na w obiekcie Akademii, Akademia nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Zajęć Grupowych oraz Regulaminu Kortów Power Tenis.
 8. Uczestnicy na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć zgłaszają się do trenera przygotowani do zajęć, przebrani w strój sportowy z odpowiednim czystym obuwiem sportowym zmienionym na terenie Akademii. Niedopuszczalne jest wchodzenie na kort w obuwiu (w tym sportowym) używanym do chodzenia po dworze lub innej brudzącej nawierzchni.
 9. Uczestników przebywających pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo. W szczególności nie wolno im oddalać się bez uzyskania zgody trenera/instruktora.
 10. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych będą skutkowały usunięciem z zajęć, a w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach lub powtarzających się przypadkach niesubordynacji, usunięciem z grupy.
 11. W przypadku nieobecności na zajęciach koszty nie są zwracane.
 12. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za własny sprzęt uczestników używany podczas zajęć.
 13. Korzystając ze sprzętu Akademii uczestnicy zobowiązani są do użytkowania go w sposób do jakiego jest przeznaczony. Zabrania się użytkowania sprzętu w sposób narażający go na uszkodzenie czy zniszczenie wykraczające ponad standardowe zużycie. W przypadku świadomego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przez uczestnika w czasie zajęć, uczestnik lub jego rodzic/opiekun, może zostać zobowiązany do naprawienia szkód.
 14. Nie wolno używać sprzętu dostępnego na terenie Akademii bez wiedzy oraz nadzoru trenera/instruktora.
 15. Trenerzy i instruktorzy podczas treningu, w razie potrzeby, mają prawo z powodów dyscyplinarnych wyłączyć czasowo uczestnika z zajęć.