Regulamin

Regulamin korzystania
z obiektu POWER! TENIS

§1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, dotyczy zasad korzystania z obiektu sportowego Akademii Tenisa Power!Tenis w Starej Gadce, 95-030, ul. Czartoryskiego 8, zarządzanego przez Reform Konrada Grodziński ul. Inżynierska 11, 93-569 Łódź,
NIP: 728-250-52-68, REGON: 100191451, zwany dalej Power!Tenis.

§2 Obiekt jest czynny codziennie od godziny 7:00 do 22:00 z wyjątkiem wybranych dni świątecznych. Informacja o dniach, w których obiekt będzie nieczynny, będzie dostępna na stronie internetowej www.powertenis.pl z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

§3 Z obiektu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z obiektu pod opieką opiekuna lub posiadając pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby korzystające z obiektu są dalej nazywane Klientami.

§4 Korzystanie z obiektu przez klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Regulamin jest dostępny w recepcji obiektu oraz na stronie internetowej www.powertenis.pl.

§5 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zbieranych przez Power!Tenis w celu realizacji oferty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celach promocyjnych Power!Tenis, między innymi poprzez publikację materiałów multimedialnych zarejestrowanych na terenie obiektu.

§6 Każdy klient korzysta z obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§7 Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń, infrastruktury i sprzętu należących do obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.

§8 Klient zobowiązany jest do uregulowania opłaty przed rozpoczęciem korzystania z obiektu, zgodnie z obowiązującym cennikiem Power!Tenis. Klient może dokonać jednorazowej lub cyklicznej rezerwacji. Rezerwację można dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną ( za pośrednictwem systemu online https://kluby.org/powertenis ). Za niewykorzystaną rezerwację należy uiścić opłatę w pełnej wysokości.

§9 Klient może odwołać rezerwację na następujących warunkach:

  • Odwołanie rezerwacji możliwe jest wyłącznie osobiście lub drogą elektroniczną.
  • W przypadku odwołania rezerwacji (jednorazowej lub cyklicznej) z wyprzedzeniem krótszym niż 12 godzin, opłata jest należna w pełnej wysokości. W przypadku odwołania rezerwacji jednorazowej z wyprzedzeniem dłuższym niż 12 godzin, opłata nie będzie pobierana.
  • W przypadku odwołania rezerwacji cyklicznej z wyprzedzeniem dłuższym niż 12 godzin, opłata nie będzie zwracana, a klient ma prawo skorzystać z obiektu w innym, ustalonym z recepcją czasie, bez dodatkowych opłat, jednak nie później niż 30 dni od daty odwołania rezerwacji, w ramach czasowych dnia (przed/po godzinie 15:00, w tygodniu/w weekend) oraz sezonu (zimowego/letniego), którego dotyczyła odwołana rezerwacja.

§10 Monitorowany, niestrzeżony parking przeznaczony jest dla klientów korzystających z oferty obiektu. Power!Tenis nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pozostawionych na parkingu pojazdów.

§11 Klient korzystający z obiektu zobowiązany jest do posiadania czystego obuwia o odpowiedniej podeszwie, dostosowanego do nawierzchni i zajęć sportowych, które zamierza uprawiać.

§12 Na terenie obiektu zabrania się palenia tytoniu (w tym e-papierosów), przebywania osób będących pod wpływem alkoholu oraz wprowadzania i spożywania środków odurzających (narkotyków i innych środków odurzających).

§13 W przypadku ubrudzenia nawierzchni lub uszkodzenia sprzętu, mebli, elementów infrastruktury, wystroju itp. skutkiem niewłaściwego użytkowania, klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego mienia. Podstawą zapłaty należności za uszkodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Power!Tenis na klienta.

§14 Power!Tenis nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu i pozostawionych bez nadzoru. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu przez klientów przechowywane są na terenie obiektu przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego terminu Power!Tenis może rozporządzać pozostawioną rzeczą dowolnie.

§15 Cały obiekt wyposażony jest w sieć kamer przemysłowych zainstalowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i personelu oraz w celach dowodowych.

§16 Na terenie obiektu zabrania się:

  • Krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
  • Handlu, akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek bez zgody Power!Tenis.
  • Fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Power!Tenis.
  • Wnoszenia zwierząt.
  • Prowadzenia odpłatnej nauki gry lub treningów personalnych bez pisemnej zgody Power!Tenis.

§17 Każdy klient zobowiązany jest do ściśle przestrzegania niniejszego regulaminu. Klienci nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów zostaną usunięci z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.

§18 Power!Tenis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19 Klient ma prawo do zgłaszania swoich uwag, sugestii i reklamacji dotyczących funkcjonowania obiektu i świadczonych usług. Zgłoszenia powyższych powinny być przekazywane osobiście lub drogą elektroniczną w formie e-maila na adres: akademia@powertenis.pl lub bezpośrednio do właściciela obiektu pod numerem telefonu 501 127 337.