Regulamin

Regulamin kortów tenisowych Power! Tenis

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych zarządzanych przez Łódzkie Towarzystwo Tenisowe Tenis Klub z siedzibą w Łodzi 90-350, ul. Tymienieckiego 25C / 239, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000228274, o numerze NIP 947 19 16 111 (zwanej dalej także: Power Tenis).
 2. Regulamin zostaje udostępniony użytkownikom kortu poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej pod adresem www.powertenis.pl w postaci elektronicznej w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 3. Korty dostępne są w godzinach wskazanych na stronie internetowej pod adresem www.powertenis.pl, zgodnie z grafikiem rezerwacji.

§2 Rezerwacja kortu

 1. Rezerwacji kortu oraz jej odwołania dokonuje się w systemie rezerwacji udostępnionym na stronie internetowej www.powertenis.pl/regulamin (zwanego dalej: systemem rezerwacji), za pomocą aplikacji mobilnej lub osobiście, w zależności od wybranego sposobu rezerwacji.
 2. Skuteczne dokonanie rezerwacji niezależnie od wyboru wariantu następuje z chwilą otrzymania przez Power Tenis należnych opłat, zgodnie z zasadami określonymi niniejszym regulaminem.
 3. Dokonanie rezerwacji w inny sposób niż określony w niniejszym regulaminie nie jest możliwe i nie powoduje skutku w postaci zawarcia umowy między Power Tenis a konsumentem (osobą fizyczną) o rezerwację kortu tenisowego.

§3 Opłata za kort

 1. Wysokość opłaty oraz zasady jej dokonywania zależne są od wybranego wariantu rezerwacji kortu spośród poniżej wymienionych w zakładce szkolenia/cennik
 2. Termin, wysokość oraz zasady uiszczania opłat za korty uzależnione są od wybranego sposobu rezerwacji.
 3. Użytkownik kortów uprawniony jest do skorzystania z kortów po dokonaniu rezerwacji zgodnie z wybranym wariantem spośród wskazanych w ust. 1.
 4. Użytkownik dokonuje skutecznie rezerwacji jednorazowej z chwilą wpłaty należnej kwoty na rzecz Power Tenis w sposób określony na stronie internetowej www.powertenis.pl., za pomocą internetowego serwisu usługowego (sytemu 2 płatności) wskazując termin rezerwacji tj. datę i godzinę rezerwacji.
 5. Dokonanie rezerwacji jednorazowej możliwe jest wyłącznie za pomocą systemu rezerwacji.
 6. Dokonanie skutecznej rezerwacji jednorazowej (zwanej dalej także: rezerwacją pierwotną) w terminie wskazanym przez rezerwującego użytkownika oraz odwołanie jej nie później niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, uprawnia użytkownika do skorzystania z kortu w innym dostępnym terminie do końca miesiąca, na który dokonana została rezerwacja jednorazowa. W przypadku gdy termin rezerwacji pierwotnej przypada w ostatnim tygodniu miesiąca, użytkownik uprawniony jest do skorzystania z kortu w pierwszym tygodniu następnego miesiąca. Nieskorzystanie z dodatkowego terminu nie uprawnia użytkownika do otrzymania zwrotu za dokonana rezerwację (opłacone wejście).
 7. Dokonanie rezerwacji jednorazowej możliwe jest w terminie dostępnym w chwili rezerwacji w systemie rezerwacyjnym funkcjonującym na stronie internetowej www.powertenis.pl . Użytkownik uprawniony jest do dokonania rezerwacji na jeden dostępny termin. Dokonanie następnej rezerwacji w tym trybie możliwe jest po skorzystaniu z kortu w zarezerwowanym pierwotnie terminie lub w terminie wybranym zastępczo przez użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6. Zarządzający kortami nie dopuszcza jednorazowej rezerwacji na kilka terminów (gier).
 8. W przypadku nieodwołania rezerwacji lub odwołania jej w czasie krótszym niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, Power Tenis. uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości stawki jednorazowej rezerwacji kortu, w zależności od dnia tygodnia i godziny rezerwacji, zgodnie z cennikiem widniejącym na stronie internetowej. Power Tenis dokonuje potrącenia wskazanej kwoty z należnością wpłaconą przez użytkownika w chwili dokonania skutecznej rezerwacji kortu.
 9. Każdy użytkownik kortów uprawniony jest do dokonania rezerwacji stałej polegającej na rezerwacji kortu na co najmniej jeden stały termin (na określoną godzinę w określonej dacie) w tygodniu na cały miesiąc.
 10. Rezerwacja stała zostaje aktywowana z chwilą dokonania pierwszej wpłaty za miesiąc korzystania z kortów. Aktywowana w ten sposób rezerwacja zostaje utrzymana przez następne miesiące do końca sezonu pod warunkiem dokonywania regularnych wpłat do 20-tego miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty rezerwacją.
 11. W przypadku niedokonania wpłaty za rezerwację stałą w wyznaczonych terminach (niezależnie od regularności i terminów korzystania z kortu) nie następuje skuteczne dokonanie rezerwacji stałej, a tym samym użytkownik kortów zobowiązany jest do zapłaty kwot odpowiadających rezerwacji jednorazowej.
 12. Odwołanie jednego z terminów rezerwacji stałej nie później niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem uprawnia użytkownika do skorzystania z kortu w innym dostępnym terminie do końca miesiąca następującego po tym, w którym odwołano rezerwację. W takim przypadku termin wybrany zastępczo zgodnie z zasadami określonymi powyżej nie może pokrywać się ze stałym terminem rezerwacji. Nieskorzystanie z dodatkowego terminu nie uprawnia użytkownika do otrzymania zwrotu za dokonana rezerwację (opłacone wejście).
 13. W przypadku nieodwołania rezerwacji kortu przypadającej na konkretny termin określony zgodnie z harmonogramem rezerwacji stałej lub odwołania jej później niż 24 godziny przed terminem, użytkownik posiadający rezerwację stałą obciążony zostaje karą umowną w wysokości kwoty należnej za korzystanie z kortu w ww. konkretnym terminie. Power Tenis dokonuje potrącenia wskazanej kwoty z należnością wpłaconą przez użytkownika w chwili dokonania skutecznej rezerwacji kortu.
 14. Power Tenis dopuszcza możliwość rezerwacji kortu według cennika przewidzianego dla rezerwacji stałych na terminy nieregularne tj. wskazane wybiórczo przypadające na różne dni tygodnia i różne godziny w przypadku, gdy ilość zarezerwowanych w ten sposób godzin wynosi co najmniej 4 w miesiące (rezerwacja stała nieregularna).
 15. Dokonanie rezerwacji stałej nieregularnej możliwe jest na miesiąc naprzód. Aktywowana w ten sposób rezerwacja zostaje utrzymana przez następne miesiące do końca sezonu pod warunkiem dokonywania regularnych wpłat do 20-tego miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty rezerwacją oraz wskazania terminów rezerwacji kortu na następny miesiąc.
 16. Odwołanie jednego z terminów rezerwacji stałej nieregularnej nie później niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem uprawnia użytkownika do skorzystania z kortu w innym dostępnym terminie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6.
 17. W przypadku nieodwołania rezerwacji kortu przypadającej na konkretny termin wskazany w trybie rezerwacji stałej nieregularnej lub odwołania jej później niż 24 godziny przed terminem, użytkownik posiadający rezerwację stałą nieregularną obciążony zostaje karą umowną w wysokości kwoty należnej za korzystanie z kortu w ww. konkretnym terminie, potrącaną z sum wpłaconych przez użytkownika na rzecz Power Tenis.
 18. Skuteczne dokonanie rezerwacji stałej lub rezerwacji stałej nieregularnej możliwe jest wyłącznie osobiście.
 19. Wpłatę za rezerwację (a tym samym za skorzystanie z kortu) uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez użytkownika kortów potwierdzenia dokonanej transakcji.
 20. Power Tenis zastrzega sobie prawo do rozliczenia wejścia (niezależnie od wybranego wariantu rezerwacji) w przypadku gdy odwołanie rezerwacji nastąpi w okresie dłuższym niż 24 godziny przed terminem rezerwacji, wyłącznie, gdy użytkownik nie skorzysta z kortu w innym terminie, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 6, 12 i 16 oraz w przypadku, gdy odwołanie rezerwacji nastąpi w okresie krótszym niż 24 godziny przed terminem rezerwacji.
 21. Dokonanie rezerwacji nie jest możliwe na terminy przypadające na dni wolne od pracy ustanowione w związku ze świętami państwowymi i innymi.
 22. Zarządzający kortami uprawniony jest do zamian zarezerwowanych terminów, po uzgodnieniu z rezerwującym użytkownikiem, m. in. w razie przerw technicznych, organizacji turniejów oraz w innych przypadkach uniemożliwiających korzystanie z kortów.

§4. Zasady korzystania z kortów

 1. Wstęp na halę kortu mają wyłącznie użytkownicy kortu (osoby, które dokonały opłaty za korzystanie z kortu), posiadające obuwie przystosowane do gry na kortach ziemnych.
 2. Użytkownicy kortów mają obowiązek korzystania z szatni kortów.
 3. Użytkownicy kortów zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
 4. Użytkownicy obowiązani są podporządkować się wskazówkom związanym z bezpieczeństwem oraz uwagom dotyczącym prawidłowego funkcjonowania obiektu.
 5. Na terenie obiektu zabrania się:
  a. niszczenia wyposażenia i doprowadzania do innych szkód na terenie obiektu,
  b. spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt,
  c. spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych użytkowników obiektu bądź zanieczyszczenie obiektu,
  d. wszelkich działań mogących narazić inne osoby na niebezpieczeństwo lub wyrządzić im szkodę,
  e. kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozdawania i rozrzucania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody organizatora,
  f. przebywania dzieci do lat 13 bez opiekuna lub bez jego zgody,
  g. wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, h. przebywania osób, które nie posiadają ważnego biletu wstępu.
 6. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być usunięte z obiektu bądź na niego niewpuszczone. W takim przypadku nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 7. Power Tenis. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do użytkowników pozostawione na kortach lub w szatni kortów.
 8. Power Tenis nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające charakter nieszczęśliwego wypadku, powstałe w czasie korzystania z kortów.
 9. Każdy użytkownik kortów uprawniony jest do złożenia reklamacji w formie pisemnej w związku z nieprawidłowym świadczeniem usługi przez Power Tenis.
 10. Power Tenis udziela odpowiedzi na reklamację w możliwie najszybszym terminie nie później niż przed upływem 30 dni od zgłoszenia reklamacyjnego.